Privacyverklaring

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen, in deze privacyverklaring geven we informatie  over welke gegevens we verzamelen en hoe we omgaan met persoonsgegevens.

Restauratieatelier Bart Keutgens houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat we:

  • uw persoonsgegevens (verkregen via contactformulier of inschrijvingsformulier) verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen.¬† U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bartatelier.be.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

Restauratieatelier Bart Keutgens, Jaak Lemmenslaan 4, 2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)

info: info@bartatelier.be